info@destaercke.com | +32 9 361 89 68

# #

Materies
Materies

Het kantoor legt zich, zowel in advisering als procesvoering, toe op bestuursrecht, bouwrecht en vastgoedrecht, inzonderheid :

 

omgeving

 

ruimtelijke ordening en stedenbouw

 

 - milieurecht

 

(o.m. beroepsprocedures bij de Deputatie, procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, cassatieprocedures bij de Raad van State, procedures in kort geding, bouwmisdrijven, stakingsbevelen, ...)

(o.m. milieuvergunningsrecht, bodemsaneringen, natuurbehoud, milieustakingsvorderingen, milieudelicten, ...)

 

monumenten, landschappen, natuurbescherming

 

- privaat bouwrecht

 

(o.m. bouwgebreken, aannemings- en architectenovereenkomsten, zakelijke rechten, statuut en deontologie architect, ...)

 

- onteigening

 

- overheidsgoederen,

 

waaronder o.m. openbaar en privaat domein, beheer van goederen van openbare rechtspersonen, wegenrecht (buurtwegen, gemeentewegen, loswegen, recht van uitweg, ...)

 

- problemen van nabuurschap

 

(o.m. Veldwetboek, afstand bomen en beplantingen, gemene muur, afpaling, afsluiting, burenhinder, ... )

 

- socio-economische vergunningen

 

(aanvraag college van burgemeester en schepenen, beroep interministerieel comité voor de distributie, vernietigingsberoep Raad van State)

 

- overheidsopdrachten en -contracten

 

- concessies

 

- publiek-private samenwerking (PPS)

 

- overheidsaansprakelijkheid

 

- cassatieprocedures in strafzaken

 

- notarieel bestuursrecht

 

- ambtenarenrecht

 

- tuchtrecht

 

- lokale en regionale belastingen

 

- ruilverkavelingen

 

- energierecht

 

- vreemdelingenrecht

 

- onderwijsrecht

 

(o.m. studievoortgangsbeslissingen (interne beroepsprocedures, procedures bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen), ... )- verkiezingsbetwistingen

(procedures bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen en de Raad van State)

 

- archiefwetgeving

 

- openbaarheid van bestuur

 

- administratieve sancties, waaronder o.m. gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

 

- ...  

 

De adviespraktijk strekt zich ook uit tot parlementair (bv. nationaliteitswetgeving, hervorming Raad van State) en regelgevend (bv. stedenbouwkundige verordeningen) werk.

Het kantoor treedt op voor particulieren, bedrijven en overheden, en behandelt dossiers in Vlaanderen en Brussel.

 

Advocaten en notarissen doen regelmatig een beroep op het kantoor wanneer zij in dossiers worden geconfronteerd met problemen die een bijzondere specialisatie vereisen in de vakgebieden waarin het kantoor is gespecialiseerd.