Tarieven
Tarieven
Een transparante staat van kosten en erelonen begint met een duidelijke mededeling aan de cliënt van de in zijn dossier gehanteerde tariefstructuur.
                   
De staat van kosten en ereloon wordt op maat van ieder concreet dossier specifiek vastgesteld.

Hierbij wordt o.m. rekening gehouden met de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad, de specialisatie van de advocaat, het dringend karakter van de opdracht en het behaalde resultaat.

De staat
bevat in principe drie elementen: de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon.

Ereloon

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.

Het ereloon wordt, behoudens andersluidende overeenkomst, in principe aangerekend op basis van een uurtarief per aanrekenbaar uur dat w
ordt begroot in functie van de aard van het geschil, de moeilijkheidsgraad, de dringendheid, de geleverde prestaties en de inzet van het geschil. In beginsel geldt een uurtarief van 130,00 euro (excl. BTW).

Forfaitaire vergoedingen of abonnementssystemen zijn mogelijk na schriftelijke ereloonovereenkomst tussen advocaat en cliënt.

Vanaf 1 januari 2014 dient rekening te worden gehouden met de BTW-plicht (21%) van advocaten.

Het is wettelijk sowieso onmogelijk om het ereloon uitsluitend te laten afhangen van het bereikte resultaat.

Bij een gunstig resultaat kan een success-fee worden toegepast.

Kosten

De kosten worden berekend aan de hand van een combinatie van forfaitaire en specifieke kostenvergoedingen. Hierbij worden uitsluitend kosten en tarieven gehanteerd zoals gangbaar aan de balie Oudenaarde.

- Openen dossier : 125,00 EUR
- Uitgaande briefwisseling, e-mail, fax : 10,00 EUR/blz.
- Aangetekende brief : + 6,50 EUR per zending
- Aangetekende brief met ontvangstmelding : + 8,00 EUR per zending
- Uitgaande procedurestukken (dagvaarding, verzoekschrift, conclusies, bezwaarschrift, enz.) : 10,00 EUR/blz.
- Kopijen : 0,50 EUR/blz.
- Verplaatsingen per wagen : 0,50 EUR/km
- Andere verplaatsingen (per trein, vliegtuig, enz.) : reële kostprijs
- Secretariaatskosten (telefoon, fax, enz.) : 125,00 EUR
(excl. BTW)

Gerechtskosten en uitgaven

De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon. Deze worden verrekend aan reële kostprijs.

Provisies en tussentijdse staten

De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon.

In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.